УМЕТНОСТ ВО ТРЕТМАНОТ НА ФЕБРИЛНА НЕУТРОПЕНИЈА

Агенда на Симпозиумот

15:30-15:40
Примена на G-CSF во профилакса и третман на фебрилна неутропенија
Проф.Д-р Ирина Пановска Ставридис - ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

15:40-15:50
Ефикасност и безбедност на Lonquex во превенција и третман на фебрилна неутропенија. Преглед на литература и искуства на Клиниката за хематологија, Скопје
Научен сор. д-р Злате Стојановски - ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

15:50- 16:00
Дискусија и заклучоци